sdělení

definice sociální komunikace

Říká se tomu jako sociální komunikace K tomu studijní oblast, která studuje a zkoumá problémy, jako je komunikace, informace, vyjadřování, role masových médií a kulturní průmysl.

Ale samozřejmě, bezpochyby, komunikace je jednou ze zásadních otázek, které tato disciplína řeší. Komunikace je vztah, který je vytvořen mezi odesílatelem, což je jednotlivec, který zprávu vysílá, a příjemcem, který bude odpovědný za dekódování a přijímání zprávy. Oba sdílejí společný kód a právě přes něj komunikují. I když otázka není tak jednoduchá, do tohoto vztahu zasahují i ​​další prvky, jako je kontext (všechny ty otázky, které se týkají sdělení a které mohou ovlivnit jeho význam); kód (který zahrnuje konvenční znaky a symboly, které lidé používají ke komunikaci); a kanál (který bude prostředkem, kterým lze zprávu přenést a dosáhnout svého cíle).

Sociální komunikace je základním a nezbytným nástrojem, pokud jde o budování veřejného mínění. Dobře vedená komunikace umožňuje otevírat mosty dialogu mezi různými sociálními aktéry a tím samozřejmě přímo přispívá k posílení demokracie.

Poté, s ohledem na to, že komunikace je pro lidský rozvoj rozhodující, bude nutné a důležité podporovat participaci a znalosti lidí o vlivu tohoto a také všech technologií, které jsou s tím v posledních letech spojeny. Zavádění programů a podpora komunikačních programů pomůže společnosti obecně v tomto velmi důležitém smyslu odpovědného využívání komunikace a jejího rozvoje.

Tento koncept také označuje v mnoha částech světa Vysokoškolská kariéra, ve které lze získat znalosti týkající se výše uvedených témat. To znamená, že tato kariéra se týká školení sociálních komunikátorů tak, aby mohli uspokojivě fungovat v oblasti komunikace, ať už v tisku, ve firmě nebo kdekoli jinde, kde vykonávají funkce komunikátora.