Dějiny

definice alegorie

Alegorie je literární prostředek a je založen na skrytém významu slov. Tímto způsobem vyprávění se zdánlivým sdělením skrývá jiné paralelní sdělení. Alegorické příběhy obvykle vyprávějí jednoduché příběhy o jednotlivcích a zvířatech, ale v hloubi duše jde o úvahy o abstraktních myšlenkách.

Univerzální alegorické symboly

Postava holubice sděluje konkrétní myšlenku, mír. Podobně liška symbolizuje vychytralost, lví sílu, havranskou zkázu a had představuje pojem zla.

Kromě použití zvířat jako symbolů se alegorie uchýlí také k personifikaci. Tímto způsobem je postava prezentována jako symbol abstraktní myšlenky. Ženská postava se zavázanýma očima a váhou v ruce je tedy reprezentací spravedlnosti, bojovník může představovat myšlenku statečnosti a kostlivec třímající kosu je nejznámějším obrazem smrti.

V literární tvorbě

V dějinách literatury představují řecké bajky jeden z prvních alegorických příběhů. V těchto příbězích dochází ke dvojímu čtení, skutečnému a symbolickému či metaforickému. Příběhy zvířat jsou tak prezentovány jako analogie s lidskou realitou. Slavná bajka o kobylce a mravenci původně připisovaná Ezopovi přináší jasné moralizující poselství: práce a vytrvalost mají svou odměnu, líné chování je velmi zhoubným pokušením.

V „Božské komedii“ Danteho Alighieriho autor vypráví v první osobě, že je ztracen v temné džungli. V průběhu vyprávění se objevují tři divoká zvířata, která mu znesnadňují chůzi, a aby pomohl Dantemu, objeví se básník Virgilio a nabídne se, že bude jeho průvodcem.

Oba projdou peklem a očistcem, než se dostanou do ráje. Vývoj celého díla je prezentován jako alegorie, ve které je vlastně úvaha o lidských hříchech a pokušeních.

Rozdíl mezi podobenstvím a alegorií

Oba jsou literárními zdroji, jejichž cílem je zprostředkovat nějaký druh učení. Navzdory evidentní podobnosti mezi jedním a druhým jde o různé narativní přístupy. Podobenství je příběh inspirovaný každodenními událostmi s cílem sdělit morální poselství. Alegorie má složitější metaforický rozměr a obvykle se v ní objevují různé symbolické prvky, které dávají vzniknout nejrůznějším interpretacím.

Fotografie: Fotolia - Prat