Sociální

definice pošetilého

Slovo nesmyslný Odkazuje to na to nebo to, co zcela postrádá zdravý rozum. Vaše úvahy jsou velmi pošetilé, musíte se více zamyslet, než se takto vyjádříte před lidmi, kteří vyznávají tak uzavřený kult.

Mezitím pro zdravý rozum Odkazuje na vlastnost rozumného, ​​někdo rozumný se vyznačuje tím, že při jednání a projevech zachovává opatrnost, zdravý rozum a dobrý úsudek, pak je tedy zdravý rozum normálně spojen s pojmy, jako jsou ty zmíněné o zdravém rozumu, porozumění a uvažování.

Naopak, šílenství, lehkomyslnost a absurdita jsou v protikladu k zdravému rozumu a tak je to tak, že jsou úzce spojeny s pošetilostí.

Je třeba poznamenat, že jedinec, který ve svém jednání a myšlení pozoruje převahu pošetilosti, bude zcela postrádat umírněnost, opatrnost a zdrženlivost, hodnoty, které jsou vlastní ctnosti opatrnost, ta ctnost, která má k tomu, aby jednala spravedlivým a adekvátním způsobem, podle kontextu, do kterého je dotyčný jedinec ponořen.

Mluvit jasně, správným jazykem, a to jak v komunikaci aktuálních událostí, tak i těch, které jsou transcendentální, nás odvede od pošetilých činů a jistě nás přiblíží obezřetnosti zdravého rozumu.

Na druhé straně je běžné, že ti, kdo se chují pošetile, ohrožují nejen svou fyzickou integritu, ale i integritu svého souseda a svého nejbližšího okolí. Například někdo, kdo řídí auto pod vlivem alkoholu, drog nebo jiných léků, které mění jeho schopnosti, a nemluvě o někom, kdo zachází se střelnými nebo bílými zbraněmi bez jakéhokoli svědomí a soudržnosti, bude jasně a důrazně projevovat pošetilé chování. ..