náboženství

definice katecheze

Katecheze znamená v řečtině učit a vyučovat. Je to však termín, který označuje specifický typ učení, křesťanskou formaci a konkrétněji výuku katechismu v katolicismu.

V nejužším slova smyslu se termín katecheze vztahuje k předávání víry členům církve. Jinými slovy, katecheze je procesem učení se křesťanské nauce a tradičně se orientuje na pokřtěné děti, ale lze ji využít i při formaci dospělých.

Členové Církve v raných fázích křesťanství utvářeli nové poznání, biblickou teologii. V rámci této obecné oblasti vyvstala potřeba vytvořit model výuky principů křesťanské víry a tím modelem je katecheze, která je v praxi v katechismu specifikována jako prostředek šíření a jako pedagogický systém.

Katechismus a katecheze v katolické církvi

Katechismus katolické církve je kniha, která shromažďuje hlavní nauky a učení Bible. Je to kompilace základních prvků katolicismu. Obsah katechismu obvykle vysvětluje kněz nebo člen církve, který je určen některým věřícím, kteří chtějí lépe porozumět zásadám své víry. Kdo se řídí těmito naukami, je znám jako katecheta.

Smyslem katecheze je zdokonalovat a upevňovat poznání a zároveň vést věřící ke svatosti

Katecheta musí být potvrzena a pravidelně se účastnit mše. Obecně se katechismus učí ve skupině a katechéti komentují různá témata, která jim kněz navrhuje.

Vědomí, které katecheta získává, má dvojí rozměr. Na jedné straně je to soubor znalostí (modlitby, přikázání, biblické pasáže...). Na druhé straně mají tyto znalosti instrumentální charakter, protože jsou nástroji k upevnění křesťanské víry.

Katechismus katolické církve je dokument strukturovaný takto: vyznání víry, svátosti, život víry a v neposlední řadě význam modlitby. Obsahově jsou předměty studia velmi rozmanité: kánon Písma, Duch svatý, symboly víry, zjevení Boha jako Trojice nebo Boží Prozřetelnost.

Fotografie: iStock - gnagel / CreativaImages