Dějiny

definice panegyric

Původ slova panegyric je v řečtině, protože pochází z pan, což znamená všechno, a z gyrikos, které pochází ze slova agyris, což znamená celé město. Pro Řeky byl tedy chvalozpěv typem řeči určené všem lidem. Nebyla to jen tak ledajaká řeč, ale měla specifický účel: chválit nebo velebit osobu, boha nebo oblíbeného hrdinu.

Obvykle byla slova chvály nebo chvály vyslovována v kontextu situací určité společenské důležitosti, jako jsou festivaly, svatby nebo posmrtné pocty. Velebení v řecké tradici převzala římská kultura. V dnešní době stále používáme chvalozpěv v těch kontextech, ve kterých se mluví o slovech chvály nebo díků.

Dnes se výraz panegyrik používá k označení mluveného textu nebo projevu, ve kterém je osoba veřejně chválena. Neexistuje jediný formát, ve kterém byste smuteční řeč prezentovali, protože může být ve formě dopisu na rozloučenou, v novinovém článku nebo s krátkým projevem na pohřbu.

Různé způsoby, jak někoho vyznamenat v řecko-latinské kultuře

Chvalozpěv v řecké kultuře představoval více než pár slov chvály, protože je třeba je chápat jako rétorické cvičení, ve kterém řečník ukazuje ostatním své dovednosti se slovy. Stojí za to zdůraznit, že v řecké kultuře existovala různá rétorická cvičení, známá také pod pojmem progymnasmata (jako vyprávění, bajka, obžaloba a další typy řeči).

V řecké tradici existovalo několik způsobů, jak vzdát hold: ve formě epitafu nebo epigramu, ve verších prostřednictvím elegie, ódy nebo dithyrambu, vztyčení sochy k uctění něčí památky nebo chvályhodnou pohřební řečí. Na opačné straně slov chvály byly diskvalifikační projevy nebo kritické návrhy, jako je satira nebo vituperace.

Význam slova v klasickém Řecku

Panegyrik je názorným příkladem důležitosti, kterou Řekové přikládali řečnickým a rétorickým cvičením. Dalo by se říci, že Řekové kladli velký důraz na slova. Tento aspekt můžeme ocenit prostřednictvím různých projevů: divadla, filozofických dialogů, dialektických sporů na agoře nebo učení mistrů oratoře, sofistů. Řekové si nějak uvědomili sílu slov, protože s nimi je možné vyprávět příběhy s krásou nebo přesvědčit lid.

Foto: iStock - QuoVision