Sociální

definice sociokulturního

Termín sociokulturní se používá k označení jakéhokoli procesu nebo jevu souvisejícího se sociálními a kulturními aspekty komunity nebo společnosti. Tímto způsobem bude mít sociokulturní prvek co do činění výhradně s lidskými úspěchy, které mohou sloužit jak k organizaci života komunity, tak k tomu, aby mu daly smysl.

Když je přídavné jméno sociokulturní aplikováno na nějaký jev nebo proces, odkazuje na realitu vytvořenou člověkem, která může souviset s tím, jak lidé interagují mezi sebou, s prostředím a jinými společnostmi. V tomto smyslu mohou být pokroky nebo sociokulturní výtvory člověka od prvních dnů jeho existence různé formy organizace a sociální hierarchie, různé umělecké projevy, vytváření institucí, které měly za cíl uspořádat život ve společenství, stanovení mravních norem chování, rozvoj náboženství a myšlenkových struktur, vytváření vzdělávacích systémů atd.

Na příkladu to pochopíme lépe... Sociokulturní animace je věrným exponentem sociokulturní produkce vytvořené lidskou bytostí, která nám umožňuje pozorovat interakci mezi jednotlivci navzájem, s jejich prostředím a s jinými společnostmi.

Skládá se ze série akcí prováděných lidmi, skupinami nebo institucemi v komunitě nebo jejím sektoru a v geografické poloze jako rámec. Posláním je podporovat participativní přístup členů, aby tak přispěli ke společenskému a kulturnímu rozvoji.

Pojem sociokulturní se v současnosti většinou vztahuje k různým kulturním a intelektuálním produktům. K provedení sociokulturního studia se člověk může uchýlit k mnoha vědám, jako je sociologie, antropologie, historie, lingvistika, vzdělávání, archeologie, politika, pedagogika, komunikace, sémiologie, filozofie a dokonce i psychologie. Všechny tyto vědy se zabývají výkonem lidské bytosti v daném čase a prostoru, díky čemuž jsou výsledky jejich jednání zcela specifické a jedinečné, a musí být proto analyzovány ve světle podmínek či specifik takové situace.

Sociokulturní studia vždy zahrnují propojení s pojmy a pojmy, jako je ideologie, komunikace, etnicita, sociální třídy, myšlenkové struktury, gender, národnost, výrobní prostředky a mnohé další, které slouží k pochopení jedinečných prvků každé komunity, společnosti a etnické skupiny.

V důsledku toho má koncept, který nezaujímá, přímou souvislost s koncepty společnosti a kultury, je důležité, abychom se jimi také zabývali, abychom tomu dosáhli komplexního pochopení.

Společnost a kultura

Společnost je skupina jednotlivců, kteří interagují ve stejném kontextu a kteří jsou všichni prostoupeni stejnou kulturou, to znamená, že sdílejí stejnou kulturu a řadu problémů, které podmiňují jejich zvyky a životní styl. Za zmínku stojí, že to vše rozvíjí danou identitu a pocit sounáležitosti.

Společnost je sdružením lidí, které existuje od doby, kdy byl člověk stvořen a umístěn na tuto planetu, je však důležité zdůraznit, že organizace prošla v průběhu času mnoha variacemi a že v zásadě úzce souvisela s charakteristikami doby, která byla žil. Například v prehistorickém stadiu měla společnost hierarchický řád a kde osoba považovaná za nejstarší nebo nejmoudřejší, byla ta, která soustředila úplnou autoritu. Poté, s postupem času a vývojem myšlenek, došlo k pokroku směrem k demokratičtější formě organizace, v níž měl každý jednotlivec účastnící se této společnosti možnost stát se jejím vůdcem.

Pojďme si tedy zopakovat, abychom mluvili o společnosti, že tato skupina lidí musí: sdílet geografickou oblast; každá skupina bude zastávat určitou sociální funkci; společná kultura.

Kultura ze své strany zahrnuje různé způsoby a projevy přítomné v dané společnosti, takže do kategorie kultury lze zahrnout použití a zvyky, praktiky a rituály, které se provádějí, způsob oblékání a normy chování. ..