Sociální

definice společenského svědomí

Pojem sociální svědomí se týká schopnosti určitých jedinců, skupin nebo společenských organizací vnímat okolní reality, které vyžadují pozornost, reflektovat je a v některých případech jednat tak, aby je transformovaly. Myšlenka sociálního svědomí je dnes vysoce rozšířena výrazným nárůstem populačních skupin v podřadných podmínkách (méněcennost, která je zastoupena na ekonomické, ideologické, etnické a sexuální úrovni) a stále naléhavější potřebou jednat pozitivně. modifikace těchto sociálních realit alternativně k sobě samému.

Být si něčeho vědom znamená mít dostatek znalostí. Jinými slovy, když nám rozum umožňuje poznat realitu, říkáme, že jsme vědomi.

Z hlediska psychologie vědomí jedince vyjadřuje jeho racionální predispozici k porozumění okolnímu světu.

Sociální povědomí

Jako jednotlivci jsme si vědomi toho, co se kolem nás děje, a tento stupeň vědomí je přesně podstatou našeho sociálního vědomí jako jednotlivců. Na druhé straně společnost sama tvoří autonomní entitu a v tomto smyslu má i komunita určité sociální svědomí. Když jsou tedy ve společnosti rozpoznány určité problémy, které se nějakým způsobem dotýkají každého, vzniká kolektivní sociální svědomí.

Sociální svědomí, velmi silně spojené s myšlenkami solidarity a závazku, je prvním krokem na cestě ke změně struktur dobrovolné a nedobrovolné diskriminace uplatňované na určité sociální skupiny v rámci komunity.

Sociální svědomí má tedy co do činění s možností být si vědom problémů, které jsou vlastní společnosti a které vyžadují řešení. Ačkoli se myšlenka sociálního svědomí běžně používá k odkazování na potřebu jednat ve prospěch těch, kteří žijí v situacích chudoby, marginalizace a vyloučení, může také odkazovat na důležitost změny struktur nebo vzorců zaměstnávání. které ovlivňují celou společnost, například péče o životní prostředí, dodržování pravidel silničního provozu atd.

Sociální vědomí v marxismu

V marxistické filozofii je klíčový koncept sociálního svědomí. Každá sociální skupina má tedy určitou úroveň vědomí. Pracovníci jsou nebo by si měli být vědomi třídy, aby se uznali jako kolektiv. Pokud se neuznáváte jako třída, je pro vás nemožné transformovat svou realitu.

Pro Marxe je vykořisťování dělníků základním prvkem k probuzení jejich kolektivního svědomí. Nejde o teoretickou reflexi, ale o první krok ke změně reality a sociálního modelu.

Sociální povědomí a participace

Člověk může mít mnoho informací o problémech, které ovlivňují společnost (nezaměstnanost, chudoba, vykořisťování atd.). K její změně však nestačí znát realitu. Z tohoto důvodu se někteří jednotlivci rozhodnou aktivně zapojit do projektu. Existuje několik způsobů, jak uvést do praxe transformativní sociální vědomí, ale všechny procházejí aktivní účastí. Mezi mnoha příklady participace bychom mohli vyzdvihnout následující: finanční dary, solidární spolupráce, dobrovolnické projekty s nevládními organizacemi atd.

Nepřátelé sociálního svědomí

Většina lidí tvrdí, že mají sociální svědomí ve vztahu k nespravedlnostem, které jsou kolem nich nebo v jiných částech světa. Je však velmi pravděpodobné, že tyto typy prohlášení jsou formou sebeklamu nebo prostým prohlášením o dobrých úmyslech.

Společenské vědomí má ve své individuální nebo kolektivní dimenzi řadu „mocných nepřátel“: ostrou soutěživost, individualismus, kulturní nadřazenost, globalizaci, nezodpovědnou spotřebu energie a tak dále.

Existuje mnoho způsobů, jak se sociální svědomí může objevit u jednotlivce nebo sociální skupiny

Zatímco teoretici tvrdí, že nejvhodnější je zajistit přítomnost sociálního svědomí od chvíle, kdy je člověk dítětem (aby bylo vždy přítomno v člověku, pro což jsou neformální a formální vzdělávací systémy nezbytné), svědomí Sociální může být také probuzené v lidech a získané a/nebo rozšířené v průběhu času, podle momentálních potřeb každé sociální skupiny. Přestože tedy lidé určitého věku nejsou vzdělaní v získávání sociálního povědomí o různých problémech, lze reklamní kampaně různého druhu využít k vytvoření prostoru pro reflexi jeho důležitosti v konkrétních okamžicích existence komunity.