Všeobecné

definice opatrnosti

Koncept Pozor Aplikujeme to, když čelíme určité situaci, která si vyžaduje respekt, rezervovanost a opatrnost Vzhledem k okolnostem nebo zúčastněným osobám je nutné jednat právě tak, že budete všechny tyto postoje dodržovat.

Používáme ho také k označení způsobu, jakým jednáme nebo se chováme, když nechceme, aby někdo něco věděl, takže nejlepší věcí, kterou si nevšimnout, je mobilizovat se skromností a schopností nebýt vidět nebo slyšet.

Pokud jsem například odešel z domu v noci, aniž by si to rodiče uvědomili, kvůli účasti na večírku, budu muset znovu vstoupit do domu s maximální opatrností, aby se neprobudili, neviděli mě a nezačali se prát.

Na druhou stranu zloději, nebo ti, kdo provádějí jakoukoli nezákonnou činnost nebo akci, se musí s touto vlastností pohybovat s velkou opatrností, s velkou mírou, mazaností, dovedností a opatrností, aby nebyli slyšeni nebo přistiženi ve vůni a také aby nevzbudil podezření.

Pokud člověk spáchá korupční čin, neměl by to nikdy se všemi nahlas komentovat nebo se chlubit tomu, kdo s tím nekoresponduje, protože by se samozřejmě ta zpráva rozšířila a byla by odhalena tím protiprávním jednáním.

Z výše uvedeného lze snadno odvodit, že opatrnost je jednání nebo chování, které vzniká u osoby téměř spontánně při zjištění hrozícího nebezpečí, které obvykle spočívá v odhalení nebo odhalení při přímém spáchání činu, který morálně korespondují nebo co není legální.

Je také důležité, abychom zmínili, že daný koncept je obvykle spojen s konceptem opatrnost.

Obezřetnost jde v každém případě mnohem dále, protože její dispozice v sobě zahrnuje ctnost, která podněcuje toho, kdo ji pozoruje, k tomu, aby jednal a choval se spravedlivě, vyváženě a zjevně obezřetně a výhrady, které případ navrhuje.

Bez ohledu na důvod, který nás vede k tomu, abychom jednali opatrně nebo obezřetně, je důležité upozornit na to, že je vhodnější jednat tímto způsobem, než to dělat opačně, lehkomyslně, protože jistě buď my, nebo třetí večírek, vždy, někdo bude poškozen neopatrným jednáním.