Všeobecné

definice pluralismu

Je přítomna v různých oblastech lidského života, jako je mimo jiné politika, náboženství, filozofie, a je také úzce spojena s otázkami, jako je pluralita a harmonické soužití věcí, které se od sebe velmi liší, protože pluralismus je systém který přijímá, toleruje a uznává různé pozice nebo myšlenky, které mohou vyvstat v diskusi na určité téma a v různých zmíněných předmětech a kontextech..

Systém, do kterého stojí za to přispět

V pluralitním systému bez problémů koexistují různé a protichůdné postoje, protože je přijímáno, uznáváno a tolerováno, že existují i ​​ostatní, kteří neuvažují stejným způsobem.

Pluralismus je samozřejmě ideální stav, ke kterému bychom měli všichni přispívat a snažit se je budovat v komunitě, ve které žijeme.

Učíte se z rozdílů a můžete zbohatnout, takže myšlenkou je podporovat pluralismus a nikdy proti němu bojovat. To je naprosto pozitivní koncept.

Základní noha demokracie

Přísně politické, existence pluralismu v této oblasti bude znamenat účast a soužití různých politických idejí a sociálních skupin v demokratickém životě národa. Pokud v politickém životě komunity existuje pluralismus, různé sektory, i když navrhují různé myšlenky, nebudou pouze součástí volebního procesu, ale budou se také aktivně podílet na rozhodování vlády o otázce společenského zájmu. ..

Vláda, která ve svých základech pevně zachovává pluralismus, bude podporovat sociální, kulturní, etnickou, náboženskou a ideologickou heterogenitu, to znamená, že nikdy nebude moci uplatňovat monopolistické zastoupení jediného sektoru společnosti. Dialog a debata mezi všemi různými sociálními aktéry musí být podmínkou sine quanom, kterou musí respektovat pluralismus, aby se rozšířila mocenská základna.

Demokratické vládní systémy jsou neživotaschopné bez principu pluralismu ve svém základu. V demokracii si občan bude moci vybrat z několika politických návrhů ten, který se mu podle jeho očekávání a ideálů zdá nejlepší. A z toho samozřejmě vyplývá i existence dalších návrhů, které nesouhlasí s našimi, ale s návrhy jiných krajanů, a proto musí být respektovány a přijímány. Pluralistická demokracie akceptuje myšlenky každého a akceptuje, že ten, kdo dostal nejvíce hlasů, vyhraje, i když jsme ho nevolili nebo se jím necítíme zastoupeni, protože v tomto případě bude většina, která to cítí, a to je ten která ho zvolila.

Most ke společnému dobru

Kromě toho je pluralismus spojen s myšlenkou blaha a obecného dobra, protože ve společnosti, kde převládá dialog všech hlasů, je nemožné, aby neexistovala svoboda, základ pluralismu samozřejmě.

Mezitím tolerance a respekt k těm, kteří myslí jinak, budou nejdůležitějšími hodnotami, pokud jde o udržení a podporu pluralismu.

Filosofie: svět se skládá z nezávislých realit

Na druhou stranu a Na příkaz filozofie se ukazuje, že pluralismus je více než cokoli metafyzická pozice, která tvrdí, že celý svět se skládá z nezávislých a vzájemně propojených realit.. V tomto smyslu je pluralismus proti monismu, který hájí, že realita je jen jedna.

Teologie: všechna náboženství jsou životaschopné cesty k Bohu

A teologický pluralismus je koncept, který propaguje, že všechna náboženství, křesťanství, judaismus, islám, se ukazují jako užitečné způsoby, jak dosáhnout Boha..

Pro tohoto Boha je jeden, i když dostává různá jména a je uctíván nejrozmanitějšími způsoby.