Sociální

definice veřejného mínění

Pojem veřejného mínění se používá k označení různých forem vyjádření, které může mít komunita ohledně veřejných záležitostí, nikoli soukromých. Myšlenka veřejného mínění existuje již dlouhou dobu, pokud se mluví o reakci nebo způsobu myšlení lidí před určitými politickými, společenskými, ekonomickými nebo kulturními událostmi. Není však pochyb o tom, že význam, který tento koncept nabyl v posledních padesáti letech, je větší díky tomu, že nové technologie a vzhled internetu usnadnily a rozšířily formy veřejného projevu před nejrůznějšími událostmi. .

Stejně jako u mnoha koncepcí souvisejících s humanitními vědami je pojem veřejného mínění abstraktním pojmem, který odkazuje na sociální fenomén vyjadřování komunity tváří v tvář různým typům okolností nebo událostí. Přestože se v mnoha případech myšlenka veřejného mínění vztahuje k politickým otázkám a způsobu, jakým členové komunity nahlížejí na určité veřejné činitele, politické kandidáty a vládní osobnosti, pravdou je, že tento pojem se neomezuje pouze na politickou sféru. a může mnohokrát ukázat reakce nebo způsoby myšlení na společenské, ekonomické, kulturní události, a to i ve světě známém jako zábava nebo zábava.

Veřejné mínění bylo po celé 20. století základním prvkem, na kterém politické systémy zakládají svou podpůrnou sílu, na rozdíl od toho, co se dělo v jiných dobách, kdy na mínění lidí nezáleželo jen málo a vůbec nic. S nastolením demokracií nebo více participativních režimů se však veřejné mínění stalo prvkem, který nelze ignorovat a který všichni politici berou v úvahu ve snaze získat větší podporu nebo souhlas.