sdělení

definice grafu

Obecně slovo grafika označuje psaní nebo tisk a vše, co s nimi souvisí.

Ale také grafem se rozumí reprezentace dat, téměř vždy číselná, ačkoli to mohou být také čísla nebo znaky, prostřednictvím čar, ploch nebo symbolů, aby se určil vztah, který mezi sebou udržují.

Mezitím se může stát, že se jedná o množinu bodů, které se projeví v kartézských souřadnicích a které poslouží k analýze chování určitého procesu nebo množiny znaků či prvků, které nám umožňují dešifrovat nebo interpretovat nějaký jev, např. jiné problémy..

Můžeme najít různé typy grafů, mezi nejběžnější a nejběžnější patří: numerické, používané k reprezentaci chování nebo rozložení kvantitativních dat v populaci. Tento typ grafiky se projevuje prostřednictvím vizuálních obrazů. Na druhou stranu lineární budou reprezentovat hodnoty ve dvou ortogonálních kartézských osách navzájem. Více než cokoli jiného se tento typ grafu doporučuje, když je třeba znázornit řadu v čase, protože umožňuje zobrazit maximální a minimální hodnoty otázky.

Dalším typem jsou sloupcové grafy, které se použijí, když chcete zvýraznit zastoupení procent, která se vztahují k součtu. Sloupce, které umožňují znázornění frekvencí a mohou být vykresleny vodorovně nebo svisle, obecně pro znázornění sloupcových grafů se používají tzv. tabulkové procesory.

Pak jsou tu kruhové grafy, které nám umožní sledovat ta vnitřní rozložení dat, která představují skutečnost, a to i ve formě procent k součtu. Podle zájmu toho, co chcete zvýraznit, oddělíte sektor odpovídající nejvyšší nebo nejnižší hodnotě. A konečně histogramy, další typ velmi běžného grafu, který se použije, když chcete reprezentovat vzorky seskupené v intervalech. Je tvořena navzájem spojenými obdélníky, jejichž vrcholy základny se musí shodovat s hranicemi intervalů.

Na druhou stranu se slovem grafika označuje i to, když si člověk v určité situaci chce uvědomit, že se někdo vyjadřuje s velkou jasností, téměř se stejnou jasností jako kresba.