Všeobecné

definice arogance

Termín dominantní se používá, když to chcete odkázat ten či onen jedinec má větší moc než jiný nebo jiní, i když se také často používá k vyúčtování ten, kdo zneužívá moc, kterou má, a dává to pocítit například svým podřízeným nebo lidem, kteří jsou v jeho gesci nebo pod jeho úrovní. “Můj šéf je arogantní, řekl nám, že pokud nedokončíme úkoly do pátku, nezaplatí nám dovolenou.”

Jedinec, který má větší moc než ostatní a který ji běžně používá k tomu, aby se vnucoval svým podřízeným

Právě na pracovišti je panovačnost nejvíce pozorována a zhmotňuje se v osobě, která zastává manažerskou nebo maximální pozici a která jejím jménem dělá a odvolává podle libosti.

Nutí zaměstnance dělat úkol, který mu neodpovídá, v některých aspektech překračuje jeho práva, mezi nejčastější úkony.

Zneužití vaší autority násilím

Nadvláda bude vyčnívat z ostatních zejména proto neoprávněně a nespravedlivě používá svou autoritu nad jiným, kdo v hierarchii zaujímá postavení nebo místo nižší než jeho.

Ve vztahu nadřízený – podřízený je častou situací, že nadřízený projevuje arogantní jednání, a proto se v uplatňování svých atributů před tímto podřízeným převyšuje. Když například šéf využívá svého zaměstnance nebo podřízeného k uspokojení zájmů souvisejících s jeho osobní oběžnou dráhou a nemá nic společného se závazky společnosti, dopouští se zneužití pravomoci, a proto se ke svému zaměstnanci chová arogantně.

Mezitím se postoj nebo chování arogantního člověka nazývá arogance.

Arogance je charakterizována snahou dosáhnout cílů nebo cílů prostřednictvím podrobení, hrozeb a v některých případech dokonce i použitím fyzického násilí.

Přítomnost v bezpečnostních složkách a v politice

Ve veřejném pořádku se můžeme ocitnout s arogancí; mnohokrát někteří jednotlivci, kteří pracují v Národní bezpečnostní síly mají tendenci používat při plnění svých úkolů arogantní způsoby.

Odpovědností těchto orgánů je zajistit dodržování veřejného pořádku, to však neznamená, že musí překračovat výkon své funkce a používat např. fyzické násilí vůči jakékoli osobě.

Nelze pominout, že uvnitř samotných bezpečnostních složek dochází k situacím arogance mezi nadřízenými a podřízenými, které je třeba odsuzovat, pokud k nim dojde, protože jen kazí jejich práci.

Například zadrží osobu bez jakéhokoli odůvodnění a nedovolí jí kontaktovat právníka nebo člena rodiny, aby jim podal zprávu o své situaci. "Důstojník, který mě zadržel, byl velmi arogantní, držel mě v izolaci více než deset hodin.”

Na druhou stranu v politice je běžné pozorovat tento způsob chování, zejména u těch, kteří mají moc řídit národ, například prezidenta nebo šéfa vlády.

Obvykle je toto chování běžné ve vládách nebo správách autoritářské nebo diktátorské povahy.

Vůdce, který se chová tímto způsobem, samozřejmě neakceptuje žádný druh opozice, a když má pocit, že se někdo staví proti jeho zájmům nebo autoritě, zvedne váhu autority a uvalí ji, aby zastrašil ty, kteří jsou v horších podmínkách. ..

Země ovládané nedemokratickými úřady mají tendenci věznit a pronásledovat ty lidi, kteří se hlásí proti jejich vedení nebo je jakýmkoli způsobem zpochybňují.

Trestní právo považuje tuto situaci za trestný čin, do kterého se autoritativně vložila a v rámci svého řízení porušuje práva jiné osoby. Ve většině zákonů je to klasifikováno jako zneužití pravomoci a samozřejmě ten, kdo se tohoto trestného činu dopustí, bude potrestán v souladu s platnými předpisy.