Všeobecné

definice pravděpodobnosti

The pravděpodobnost to je možnost, která existuje mezi několika možnostmi, že nastane událost nebo podmínka. Pravděpodobnost tedy, měří frekvenci, s jakou je výsledek získán při provádění experimentu, u kterého jsou známy všechny možné výsledky díky podmínkám stability, které kontext předpokládá předem.

Vědecké studium pravděpodobnosti, na rozdíl od toho, co se stalo s jinými matematickými otázkami (protože obě disciplíny spolu zjevně úzce souvisejí), se neukazuje být problémem, který sahá až do starověku, například do dob, kdy většina velcí myslitelé zřejmě zaměstnávali své myšlenky jinými na tehdejší dobu rozhodujícími otázkami. Při studiu a prohlubování otázky pravděpodobnosti lze tedy říci, že jde spíše o novodobou událost.

Velkým spojencem pravděpodobnosti je volání teorie pravděpodobnosti, protože díky tomu, co to postuluje a tvrdí, je, že lidské bytosti mohou předvídat některé potenciální události, které nakonec nastanou. Výše uvedená teorie je široce používána a konzultována obory, jako je statistika, filozofie, matematika a věda, k vyvozování závěrů ohledně potenciálních událostí, které je zaměstnávají.

Teorie pravděpodobnosti je matematický model, který se zabývá analýzou náhodných jevů; To implikuje opozici s ohledem na již stanovené jevy, což jsou ty, ve kterých výsledek experimentu, který je proveden, s ohledem na určité podmínky, poskytuje jedinečný a předvídatelný výsledek, který se bude opakovat tolikrát, kolikrát bude. provést znovu, pokud budou dodrženy stejné podmínky.

Například voda, která se na hladině moře zahřeje na 100 stupňů Celsia, se změní v páru: to je jev již určený. Mezitím ty náhodné, kterými se zabývá teorie pravděpodobnosti, lze za stejných okolností provést tisíckrát, ale vždy povedou k pestré množině alternativ. Velmi jasným příkladem se ukazuje být různé možnosti a kombinace, které umožňují házení kostkami při hraní obecné hry.

Možná to, co jsem vám vysvětlil, zní pro náš každodenní život docela abstraktně; Nicméně, pravděpodobnost je zcela ponořena do našeho každodenního života jako nedílná součást dané společnosti a komunity, protože v analýze rizik a obchodování s komoditami má pravděpodobnost dopad a zásadní význam.

Abychom uvedli jen jeden příklad, který je však velmi názorný, většina vlád v určité době použila pravděpodobnostní metody, aby se zabývala budoucím scénářem, ve kterém může být blahobyt jejich populace vážně ohrožen. Problémy spojené s péčí o životní prostředí nebo sklon k externím útokům, které mohou být přijímány od sousedního národa, mohou být v určitém bodě předmětem pravděpodobnostního měření. V tomto smyslu aplikace počítačových modelů umožnila v rámci rozumných a dlouhodobých politik zahrnout do výpočtu pravděpodobnosti události i ty nejnetušené proměnné. Například při plánování výsledku sklizně jsou často brány v úvahu při zdůvodňování šance plocha k osetí, druh osiva, počet pracovníků, podmínky zavlažování... pomocí současných počítačů však lze zahrnout i opravdové nepředvídatelné věci, jako jsou dlouhá sucha nebo naopak povodně a záplavy.

V této souvislosti vzniká moderní myšlenka, široce uplatňovaná různými vědami, o ztotožňovat myšlenku pravděpodobnosti s pojmem riziko. To se nám může zdát ohromné, ale ukazuje se, že je to velmi častý jev využití v medicíně. Víme tedy, že pokud je člověk kuřák, má vysoký cholesterol a nevykonává fyzickou aktivitu, má větší pravděpodobnost (tedy větší riziko), že prodělá infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu. Aplikací teorie pravděpodobnosti poznáme, že je nutné vynaložit velké úsilí na boj s kouřením a podporu zdravého života, abychom snížili počet srdečních problémů a předešli dlouhodobým zdravotním komplikacím.

Vidíme tedy, že myšlenka pravděpodobnosti je součástí každodenního života, od jednoduchého aktu přecházení ulice a definování jejích rizik až po komplexní návrh cesty vesmírem.