ekonomika

definice tržní ekonomiky

Koncept, který nás bude zaměstnávat níže, má výhradní zaměstnání v oboru ekonomika.

Ekonomický systém, který je založen na hře nabídky a poptávky, která určuje cenu zboží a služeb

Rozhodnutí tohoto ekonomického systému vyplývají ze samotného trhu, což je interakce nabídky a poptávky, která určí množství a vyváženou cenu zboží a služeb, které jsou komercializovány, a trh je také odpovědný za rozdělování příjmů prostřednictvím držení výrobní faktory.

Omezený státní zásah

Stát má přitom svou roli při zajišťování právního rámce, který umožňuje, aby volná soutěž probíhala efektivně, to znamená chránit vlastnická práva, zprostředkovávat konflikty a jednat pouze v případech, kdy je soutěž omezena, prostřednictvím dotací.

The tržní hospodářství Skládá se z organizace, výroba a spotřeba zboží a služeb v rámci hry nabídka-poptávka, kdy se kupující a prodávající domlouvají na cenách výrobků svobodně a s minimální účastí státu, v kontextu, kde převažují monopoly, které tuto situaci ovlivňují.

Definování vlastností

Mezi jeho nejvýraznější rysy můžeme zmínit: jeho decentralizaci, protože konflikty se řeší mezi stranami; funguje pomocí signálů, jako jsou ceny; rozdělení příjmů je rozděleno mezi pracovníky na základě jejich příspěvku k výrobnímu procesu a vlastníci výrobních zdrojů získávají ziskovost ve vztahu k příspěvkům výrobních aktiv; konkurence věnuje velkou pozornost zájmům spotřebitelů.

A v situaci nedokonalé konkurence skutečnost, která bude vyžadovat konkrétní a efektivní účast státu na kontrole a nápravě selhání trhu a také na zajištění přístupu účastníků ke zboží a službám..

The nedokonalá konkurence Jde o typickou situaci selhání trhu, která se vyznačuje tím, že jeden nebo několik málo z nich má možnost manipulovat s podmínkami produktu nebo služby a je také schopen ovlivňovat tvorbu cen.

Nejhorším důsledkem tohoto ekonomického scénáře je nespokojenost spotřebitelů.

Spojení s volným trhem

Je třeba poznamenat, že tento koncept je ztotožňován s konceptem volný trh, neboť je přesně charakterizována proto, že ceny výrobků si prodávající a spotřebitelé sjednávají ze zákonů nabídky a poptávky.

Přitom pro existenci tohoto systému, ano či ano, je nutné, aby existovala volná soutěž, dobrovolnost stran, tedy mezi těmi, kteří do transakce zasahují, nemůže docházet k podvodům nebo nátlaku.

Nyní, po vyloučení podobností mezi tržní ekonomikou a volným trhem, je také důležité poznamenat, že svoboda v kontextu tržní ekonomiky není úplná, protože na regulaci cen se podílí stát.

Hlavní kritika ze strany liberalismus Tento typ organizace spočívá v tom, že stát by měl zasahovat do trhu pouze tehdy, když se projevuje existence monopolů, zatímco pokud se tak nestane, neměl by zasahovat.

S přihlédnutím k výše uvedeným úvahám je pak hlavním zájmem tržního hospodářství dosáhnout optimální a vyvážené státní intervence, která poskytne intervenujícím stranám co největší volnost k dosažení ekonomické efektivity a spokojenosti všech sociálních aktérů.

Výhody a nevýhody

Mezi výhody patří ekonomický růst a zvýšená konkurence, pokud jsou zdroje využívány efektivně a vytvářejí konkurenční trh.

Podporuje inovace a efektivitu tím, že podněcuje společnosti, aby soutěžily a vždy se snažily vyniknout.

Omezuje zásahy vlád, které reagují na individuální zájmy nebo zastupují mocenské skupiny.

Zatímco mezi nepozitivní problémy můžeme uvést vytváření nespravedlivého sociálního státu, který vede stát k zásahům, vznik monopolů či oligopolů, které omezují konkurenci a zvyšují ceny, a nerovnoměrné rozdělování zdrojů.

Každopádně a kromě těchto výhod a nevýhod, jako ve všem, pokud budete cvičit a jednat s rozvahou, dosáhnete toho nejlepšího ze systému.