Věda

definice pojmového rámce

Pojem konceptuální rámec se v zásadě používá v oblasti vědeckého výzkumu. Koncepčním rámcem se rozumí obecná reprezentace všech informací, se kterými se ve výzkumném procesu nakládá.

Různé sekce v každém vyšetřování

Aby bylo možné něco vyšetřovat, je nutné zacházet s určitými základními pojmy uspořádaným způsobem. V první řadě to začíná uvedením problému, který se bude řešit. Dále musí výzkumník předložit svou pracovní hypotézu, tedy svůj návrh, řešení, které se snaží problém vysvětlit. Od tohoto bodu je prezentována metodika (která může být založena na deduktivní, induktivní nebo kombinaci obou). Dále je zpracována řada objektivních dat, která podporují výchozí hypotézu a získaná data jsou podrobena testu (okamžik testování hypotézy). Tento složitý proces tvoří další části: použití bibliografie, pozadí problému a teoretické základy (zákony a teorie zahrnuté ve výzkumném úkolu), jakož i některé konečné výsledky a závěry. Tímto způsobem se všechny tyto prvky prolínají a tvoří obecný koncepční rámec.

Koncepční rámec je grafické znázornění, které je obvykle prezentováno ve formě stromu nebo diagramu a které poskytuje přehled o dané studii. Jinými slovy, je to pracovní průvodce, který vám umožní porozumět úsekům vyšetřování a tomu, jak spolu souvisí.

Objasnění některých souvisejících pojmů

Existuje řada pojmů podobných tomu, který zde analyzujeme: teoretická mapa, referenční rámec a konceptuální mapa. Stojí za to pokusit se tyto pojmy objasnit, protože je lze snadno zaměnit.

Koncepční rámec a pojmová mapa se obvykle používají synonymně. Pokud mluvíme o teoretickém rámci, máme na mysli vědecké paradigma, které zahrnuje řadu obecných zákonů a teorií (například evoluční teorie je obecným teoretickým rámcem většiny vědeckých vysvětlení v oblasti biologie). Pokud jde o referenční rámec, odkazuje na soubor informací, které výzkumník používá k provádění svého výzkumu v určité oblasti.

Význam těchto vzájemně podobných pojmů je relevantní, protože bez přibližné definice každého z nich nemůže výzkumník uspořádat znalosti koherentním způsobem. Závěrem, termín konceptuální rámec nám umožňuje porozumět a situovat předmět studia, stejně jako rám obrazu je to, co nám umožňuje porozumět obrazu jako celku.

Foto: iStock - imgorthand